Hållbarhet

Hållbarhet

ESG

Instalcos ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom klimatsmarta och energieffektiva installationer inom el, VS, ventilation, kyla och industri som leder till lägre resursförbrukning.

Instalco strävar hela tiden efter att hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan med lägre energiförbrukning och ökad miljömedvetenhet. Fastighetsägare till såväl nybyggda som befintliga fastigheter lägger idag allt större fokus på att investera i energieffektiva installationer i syfte att sänka driftskostnaderna samt leva upp till marknadens och konsumenternas allt högre krav på hållbarhet.

Exempel på områden där Instalco bidrar till samhällsnytta, hållbarhet och energieffektivisering är installationer av solceller, värmepumpar, bergvärme, värmeväxlare, LED­-belysning, laddstationer, samt energisparprogram och fastighetsautomation. Vi installerar också energisnålare och mer miljövänliga kylsystem i livsmedelsbutiker. Vi renar luft i inomhusmiljö och vi är delaktiga i en mängd vattenreningsprojekt runt om i Norden.

Instalco hjälper beställare av projekt att tänka i ett brett hållbarhetsperspektiv. Vi ger dem ökad kunskap om vad som är möjligt att göra ur miljöperspektiv i ett byggprojekt.

 

Instalco driver hållbarhetsprogrammet ”Hållbara installationer”.

Hållbarhetsprogrammet sätter fokus på tre huvudområden som ska genomsyra koncernens hållbarhetsarbete:

 1. Trygg och utvecklade arbetsmiljö
 2. Hållbara installationer
 3. Moget ledarskap

Inom dessa tre huvudområden finns åtta hållbarhetsmål som varje år mäts och följs upp där den övergripande målsättningen är att göra årliga förbättringar inom samtliga områden:

 •  Nollvision arbetsplatsolyckor
 •  Trivsel, hälsa och trygghet
 •  Utvecklingsmöjligheter
 •  Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt
 •  Samhällsnytta
 •  Kundnöjdhet
 •  Affärsetik
 •  Samhällsansvar

 

Centralt i programmet är certifieringssystemet – ”Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt”.

För att ett projekt ska bli ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt krävs att projektet har genomgått eller uppfyllt sex uppsatta indikatorer. Bland annat ska programmet Trygga medarbete gås igenom vid projektstart och leverantörerna i projektet ska ha undertecknat Instalcos uppförandekod. Vidare ska projektet också kunna påvisa en tydlig klimatnytta.

De sex punkterna som ska uppfyllas för att projektet ska bli hållbarhetsklassat:

 1.  Genomgång av Instalcos program Trygg medarbetare
 2.  Leverantörer har undertecknat Instalcos uppförandekod för leverantörer
 3.  Projektet bidrar till klimatnytta
 4.  Leveransplan har upprättats
 5.  Källsortering av material och avfallshantering
 6.  Kunden har erbjudits ett hållbarhetsavtal/serviceavtal

 

Instalco står bakom FN:s globala hållbarhetsmål och har undertecknat FN:s Global Compact-avtal.

 

Foto: Unsplash.